edukacja - ptyś

Przejdź do treści

Menu główne:

Program edukacyjny

Opieramy się na wspieraniu wszechstronnego rozwoju Dziecka i umożliwianie mu doświadczania siebie, tak aby mogło rozwijać się w zgodzie z własnym potencjałem.
Wspieranie zakłada:
-towarzyszenie,
-wzmacnianie poczucia własnej wartości Dziecka poprzez okazywanie mu wiary w to, że potrafi, że jest twórcą i sprawcą      otaczającej go rzeczywistości.

Wszystko co robimy i jak myślimy o Dziecku ma swój sens, a najważniejsza jest relacja.

Wierzymy, że Dziecko jest kompetentne i ma wrodzoną pasję poznawania świata, a zadaniem dorosłych jest tworzyć warunki do jego swobodnego, harmonijnego rozwoju – stawiamy na Mądrą Edukację.
Metody pracy
Najsilniej osadzona w naszej filozofii i myśleniu o edukacji jest jest metoda zawarta w programie
"Zabawy Fundamentalne" C.Rosa,
która rozwija inteligencję wieloraką.
Program pomaga kształtować u dziecka poczucie własnej niepowtarzalnej wartości, która wynika z poczucia osiągania sukcesu i zdobywania nowych umiejętności.
Każde dziecko rozwija się inaczej, w innym tempie.

Podstawowym założeniem programu jest połączenie wesołej zabawy ze stymulacją, co pomaga dziecku w zdobyciu wszechstronnych uzdolnień. Żadna umiejętność nie jest ważniejsza od innej, celem programu jest rozwijanie ich wszystkich.
Oferta programowa

Kładziemy nacisk na zajęcia ruchowe: taneczne, muzyczne, sportowe korekcyjne
Plastyczne i terapeutyczne z wykorzystaniem metod polisensorycznych.
Kompetencje językowe: komunikowanie własnych potrzeb, emocji, umiejętności posługiwania się językiem obcym.
Zapewniamy także naszym dzieciom stałą opiekę logopedy.
Umiejętnośc uczenia się : kształtują umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków z własnych działań, współpracy i współdziałania w zespole, wykorzystywanie do planowania elementów Planu Daltońskiego, stosowanie wzmocnień pozytywnych, praca w grupach mieszanych wiekowo – uczenie się od siebie
Doświadczenia fizyko-chemiczne pozwalają zrozumieć świat oraz korzystamy z wielu form edukacyjnych, które mają służyć dzieciom i Rodzicom.
Rozwijamy kompetencje matematyczne i logicznego myślenia: nauka kodowania przez zabawę, realizacja ćwiczeń z programu prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – DZIECIĘCA MATEMATYKA
Zajęcia profilaktyczne – dziecko bezpieczne w sieci, warsztaty - Przyjaciele Zipppiego
Twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji: muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. Zabawy różnymi technikami plastycznymi, logorytmika.

Posiadamy tematy miesięczne jak np. "Zdrowy przedszkolak" czy " Zdrowe ząbki mamy"
Organizujemy dni otwarte dla Rodziców a warsztaty świąteczne są wspaniałą okazją spędzenia czasu z dziećmi w środowisku przedszkolnym. Rodziców zapraszamy również na akcje jak np: "Cała Polska czyta dzieciom"i inne.

Pobyt dzieci jest wspaniałą zabawą w domowej atmosferze i smakami z własnej kuchni...
Koncepcja naszego przedszkola to: zrównoważony rozwój -"Zdrowe dziecko w zdrowym środowisku". Pokazujemy jak dbać o ekologię i środowisko wokół nas jak i w przedszkolu. Jadamy zdrowe produkty i nie używamy chemii.
WYBRANE METODY
- metoda pedagogiki zabawy
- metoda tworzenia map pojęciowych
- metoda twórczego myślenia
- ruch rozwijający Veroniki Sherborne
- metody parateatralne: technika zmiany ról, drama, pantomima, teatr paluszkowy,
teatr kukiełkowy, teatr cieni, opowieść ruchowa
- dziecięca matematyka prof. Ewy Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
- metoda Carla Orffa (instrumenty)
- metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
- metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss
- metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana (improwizacja ruchowa)
- edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej
- kinezjologia edukacyjna – metoda Dennisona
- metoda projektu lub jej elementy
- metoda integracji sensorycznej
- wybrane metody nauczania języka angielskiego –
Oferta programowa poszerzona o zajęcia

codziennie język angielski z lektorem tylko w języku angielskim
akademia sportu: zajęcia z trenerem, który prowadzi szkółkę piłkarską
zajęcia taneczne: instruktorka tańca, horeografka, własne studio tańca
zajęcia muzyczno-rytmiczne: nauczyciel muzyki i śpiewu, prowadzi kółka muzyczne
zajęcia z Akademią Reksia: instruktor sportowy
oraz cykliczne spotkania:
zajęcia laboratoryjne
spotkania teatralne
wycieczki

Wizja
Stworzenie ośrodka edukacyjnego, pracującego według różnorodnych rozwiązań i najnowszych tendencji w pedagogice, którego celem jest nowa jakość edukacji.

Misja
Prowadzenie wysokiej jakości usług edujakacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego, kształcenia rodziców i nauczycieli. Zagadnienia wychowawcze naszej placówki są zgodne z Konwencją Praw Dziecka, mają charakter uniwersalny, dotyczą wszystkich dzieci. Wszystkie dzieci mają prawo do radości, nauki, bezpieczeństwa własnej tożsamości, miłości wypoczynku itp. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o:
Statut Przedszkola
Program współpracy z Rodzicami
Kodeks Przedszkolaka
Program Rozwoju Placówki (dokumenty w siedzibie przedszkola)
adres:
Kiekrz ul.Kasztanowa 4
dyr.Jolanta Effenberg
tel. 605 408 206
zapisy@przedszkoleptys.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego